Tiltak

Inntak av beboere skjer etter søknad om dette til Milepælen Ungdomshjem. En søknad blir vurdert opp mot hva Milepælen kan tilby i forhold til behovet søknaden uttrykker, og hvor i Milepælen en plassering kan gjøres uten at det vil kunne føre til negativ utvikling for den som søkes inn, og for de beboere som allerede er i institusjonen. Videre vurderes om den innsøkte ungdommen vil kunne profittere på plassering i en eksisterende gruppe.

Før en ungdom blir institusjonsplassert ved Milepælen Ungdomshjem har ungdommen som regel vært i et eller annet hjelpetiltak. Milepælen ser sitt tilbud som ledd i en omsorgs- og behandlingskjede for hver enkelt ungdom. Dette innebærer at Milepælen ønsker kontakt med tidligere tiltak som har inkludert elementer som bør videreføres (for eksempel psykoterapi). Tilsvarende kan det i den første tiden av et institusjonsopphold være aktuelt at ungdommen fortsetter i samme skole selv om det innebærer et transportproblem. I omsorgs- og behandlingskjeden inngår også foreldre og andre viktige personer i ungdommens liv.

Korttidsplasseringer

Med korttidsplassering mener vi et institusjonsopphold på under 3 måneder.
Milepælen mottar slike korttidsplasseringer for ungdom uten kriminell atferd (inkludert rusproblematikk som er under kontroll), dersom ledig plass og det blir vurdert forsvarlig med inntak sett opp mot problemstilling og andre ungdommer som vil bli berørt.

For ungdom med alvorlige atferdsvansker med kriminell atferd vil korttidsplass normalt innebære etablering av et særtiltak i påvente av annet tiltak som for eksempel arbeid for tilbakeføring til hjemmet/nærmiljøet eller inntak i annen institusjon. Milepælen kan da delta i arbeidet med dette.

Langtidsplasseringer

Med langtidsplassering menes et institusjonsopphold på mer enn 3 måneder, og som kan strekke seg over flere år.

Langtidsplassering kan være aktuelt for alle målgrupper. For ungdom med kriminell atferd (inkludert mindre alvorlig rusproblematikk) vil en langtidsplassering normalt ta til i enetiltak inntil den kriminelle atferd er overkommet, med mindre ikke ungdommen kan plasseres i en gruppe med ungdommer som kan motså kriminell og antisosial påvirkning, og som samtidig kan gi en positiv påvirkning. Eventuelt kan en langtidsplassert ungdom måtte overføres fra plassering i en gruppe til et enetiltak, dersom kriminell atferd avdekkes eller oppstår under institusjonsoppholdet.
Særtiltak
Milepælen kan i kortere perioder gjennomføre særtiltak for ungdommer ved institusjonen innenfor normale rammer av institusjonsoppholdet. Særtiltak kan etableres etter behov ved inntak eller under oppholdet, og vil normalt legges til Milepælens enebolig på Bjørknes eller egen leilighet i institusjonsbygget.
Dersom det er behov for et enetiltak med døgnkontinuerlig omsorg over lengere tid, eller dette ikke er mulig innenfor institusjonen av hensyn til den aktuelle beboer eller andre beboere, kan Milepælen leie inn en egnet bolig og organisere et særtiltak.

Særtiltak mottar jevnlig faglig oppfølging fra Milepælen, og legges inn under en leder med tilhørighet i Milepælens ledergruppe. Fysisk avstand til Milepælen vil normalt være under en times reise. Særtiltak inngår for øvrig på alle måter i Milepælens organisasjon.

 

Akuttplasseringer

Med akuttplassering menes institusjonsopphold på under 3 uker. Akuttplassering kan skje ved en avdeling sammen med en liten gruppe andre ungdommer som fungerer godt, og som kan ta i mot en akuttplassert ungdom på en god måte. Normalt vil likevel akuttplassering skje i enetiltak. Ved akuttplassering vil det ofte være mulighet for overgang til kort- eller langtidsplassering.

Milepælen mottar akuttplasseringer dersom ledig plass og det blir vurdert forsvarlig med inntak sett opp mot problemstilling og andre ungdommer som vil bli berørt.

Milepælen kan påta seg beredskap for akuttplassering etter nærmere avtale.
Kontinuerlig tilpassing av institusjonsoppholdet etter beboerens utvikling
Milepælen Ungdomshjem vil kontinuerlig observere og vurdere hvordan institusjonsoppholdet best mulig kan virke fremmende på ungdommens utvikling i forhold til tiltaks- og handlingsplan. Samtidig vil institusjonen være oppmerksom på hvordan ulike beboere påvirker hverandre. Når det er hensiktsmessig for et best mulig resultat for den enkelte beboer, vil Milepælen foreslå hensiktsmessige forandringer som kan gjennomføres innenfor institusjonen. For eksempel kan beboeren ved å flytte fra en avdeling(eventuelt særtiltak) til en annen avdeling få opplevelsen av positiv forandring og utvikling, uten at dette får negativ virkning for noen andre beboere.